Momir Jelovac

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na sva­ki gol u pro­tivničkoj mreži, Đokoviće­vi su nekako uvi­jek us­pi­je­vali postići i au­to­gol, a posljed­nji je i na­jteži bez obzi­ra na čudne, neo­bične i kon­tradik­torne od­luke aus­tralske vlade.

blog by Momir Jelovac
Published On 18 Jan 2022