Miroslav Lajčak

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ni­jed­na razum­na os­o­ba, pogo­to­vo s obzirom na trenut­nu situaci­ju u Bosni i Herce­govi­ni, ne bi pred­loži­la tako neš­to, kaže speci­jal­ni iza­slanik Evropske uni­je za di­ja­log Sr­bi­je i Koso­va.

Published On 31 Jan 2022

La­jčak je rekao da očeku­je od Crne Gore da već na nared­noj Među­vladi­noj kon­fer­en­ci­ji, 13. de­cem­bra, ponu­di jasan sig­nal da zna ko­jim putem tre­ba dal­je i da po­drš­ka u tom smis­lu neće izo­sta­ti.

Published On 29 Nov 2021

Speci­jal­ni pred­stavnik Evropske uni­je za di­ja­log Koso­va i Sr­bi­je i dru­ga re­gion­al­na pi­tan­ja Za­padnog Balka­na kaže da u Beograd ne dolazi s ul­ti­ma­tu­mom.

Published On 03 Mar 2021