Kurdi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Wash­ing­ton je kurdske mili­ci­je u Sir­i­ji pos­ma­trao kao saveznike u suoča­van­ja s teror­iz­mom, što je stvo­rilo prob­lem s Turskom, koja Rad­ničku par­ti­ju Kur­dis­tana sma­tra teror­is­tičkom or­ga­ni­zaci­jom.

Published On 21 Nov 2022

Turs­ka re­dovno izvo­di preko­granične na­pade, često naoružan­im be­spi­lot­nim let­jeli­ca­ma, u sus­jed­nom Iraku, kao dio svo­je ofanzive pro­tiv člano­va Rad­ničke par­ti­je Kur­dis­tana.

Published On 02 Oct 2022