Izbori u Austriji

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

O iz­bori­ma u Aus­tri­ji raz­go­var­ali smo s Ig­orom Tabakom, sig­urnos­nim i vo­jn­im anal­i­tičarem web-por­ta­la “Obris, obrana i sig­urnost”. On sma­tra kako nije jas­no ko­liko je iskre­na prom­je­na poli­tike Se­bas­tiana Kurza.  

Published On 16 Oct 2017