Hoću kući

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dže­nan Ajanović je odvažn­im ula­gan­ji­ma i preuz­i­man­jem rizika us­pio od zanatske rad­nje sklo­pljene od ala­ta koji je do­nio kao povrat­nik iz Nje­mačke naprav­i­ti mod­er­nu fab­riku za obradu in­oxa sa mil­ion­skim prome­tom i sve to u Tešn­ju, gradu u koji je zaljubljen. Sret­na što se vrati­la u svoj grad je i Slo­bo­dan­ka Vla­jčić, pravni­ca i pro­jekt […]

Published On 02 Oct 2020

U ovoj epi­zo­di up­oz­na­je­mo se sa us­p­ješn­im priča­ma Bil­jane Lovri­nović i Fehmi­ja Fe­tahua.

Published On 25 Sep 2020

Preuzevši dvi­je stare fab­rike pre­rade drve­ta u BiH i Sr­bi­ji i pretvorivši ih u mod­erne fab­rike koje poslu­ju sa gi­gan­ti­ma pop­ut IKEA-e, Edin Dacić je ost­vario svoj san o po­duzetništvu koji je počeo san­jati u Švi­carskoj, a is­tovre­meno utažio nos­tal­gi­ju koju je os­jećao pre­ma pros­toru sa ko­jeg je došao. Kra­jem devedesetih Tomis­lav Ladan se kao […]

Published On 20 Sep 2020

Priče Sena­da Šan­tića i Miše Jo­vanovića pored povrat­ka u matičnu zemlju veže i predanost do­brim poslovn­im i rad­nim vri­jed­nos­ti­ma koje su stek­li u Šved­skoj, odnos­no Švi­carskoj. Up­ra­vo ove vri­jed­nos­ti do­prini­jele su da pokrenu vrlo us­p­ješne poslovne po­duh­vate – Senad je u Mostaru os­no­vao pro­gramer­sku fir­mu koja stal­no raste, a Miša je u Kos­jer­iću napravio ogrom­nu […]

Published On 06 Sep 2020

U za­vršnoj epi­zo­di ak­teri gov­ore o ra­zloz­i­ma povrat­ka i o tome šta za njih pred­stavl­ja kuća i gdje im je dom.

Published On 16 Nov 2018

U ovoj epi­zo­di svi pro­tag­o­nisti ser­i­jala „Hoću kući“ udružu­ju glasove i gov­ore nam više o samom kon­tek­stu povrat­ka. Šta je to bol­je u zeml­ja­ma u koje su se vratili nego u on­i­ma iz ko­jih su otišli? Kak­va je poli­tič­ka situaci­ja u nji­hovim zeml­ja­ma i šta se tu može promi­jen­i­ti? Gov­ore i o tome kakav je […]

Published On 11 Nov 2018