Evropske nogometne lige

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Crnu Goru je za­h­vati­la no­gomet­na grozni­ca nakon do­brih rezul­ta­ta u Ligi naci­ja, a poseb­no nakon uvjerljive pob­jede nad Ru­mu­ni­ma u Bukureš­tu, gdje je brilji­rao Ste­fan Mu­goša.

Published On 15 Jun 2022

Za na­jbolju igračicu go­dine iz­abrana je na­padači­ca lon­don­skog klu­ba Chelsea Sam Kerr, koja je tako posta­la prva aus­tral­s­ka no­gometaši­ca koja je os­vo­ji­la na­gradu PFA Play­er of the Year.

Published On 10 Jun 2022