Argentina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ar­genti­na je među na­jvećim sv­jet­skim proizvođači­ma hrane, a poz­na­ta je po ži­tari­ca­ma i gove­di­ni. S druge strane, jedan pokret pokuša­va da prom­jeni način na koji zeml­ja proizvo­di hranu, a čini se da je

Published On 24 Jul 2021

Građani su duboko zabrinu­ti i zbog ekonomske krize; stope siro­mašt­va i neza­poslenos­ti na­glo su po­rasle od počet­ka epi­demi­je, a zeml­ja se već suočavala s dugogodišn­jim ekonom­skim prob­lemi­ma.

Published On 15 Jul 2021