Antonio Guterres

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Je­di­ni način da se sman­ji rizik od prenošen­ja virusa je da se put­ni­ci više puta te­sti­ra­ju, uz prim­jenu drugih odgo­vara­jućih mjera, sma­tra gen­er­al­ni sekre­tar Ujed­in­jenih nar­o­da.

Published On 02 Dec 2021