Patrick Gathara

Patrick Gathara

Patrick Gathara je savjetnik za komunikacije, pisac i nagrađivani autor političkih karikatura koji živi u Nairobiju.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Medi­ji se svo­js­ki trude da nam pro­da­ju crno-bi­jeli nar­a­tiv o na­jnovi­jem evrop­skom ratu, u ko­jem  se mala, hrabra i čista Ukra­ji­na suoča­va sa ve­likom, zlom i bru­tal­nom Rusi­jom.

opinion by Patrick Gathara
Published On 11 Mar 2022

Veći dio lib­er­alne štampe na Za­padu, sv­jes­no ili nesv­jes­no, po­maže da se širi nar­a­tiv o bje­lačkoj nad­moći.

opinion by Patrick Gathara
Published On 20 Oct 2021