Nira Yuval Davis

Nira Yuval Davis

Nira Yuval Davis je počasna direktorica Centra za istraživanje migracije, izbjegličkih pitanja i pripadanja pri Univerzitetu u istočnom Londonu (UEL).


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Neusp­jeh bri­tanske vlade da odgov­ori brzo i efikas­no na pan­demi­ju može i tre­ba biti sma­tran zlim.

opinion by Catherine Rottenberg and Nira Yuval Davis
Published On 12 May 2020