Jim O'Neill

Jim O'Neill

Jim O'Neill, bivši šef u organizaciji Goldman Sachs Asset Management i bivši britanski ministar finansija, sada je šef u ekspertskoj organizaciji Chat... ham House.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Koa­li­ciona vla­da Ital­i­je proizvo­di naslove sa svo­jim prim­jen­ji­van­jem pop­ulis­tičk­ih ekonom­skih poli­ti­ka koje pri­jete da os­tave fiskalna prav­i­la eu­ro­zone u ra­su­lu.

opinion by Jim O'Neill and Project Syndicate
Published On 21 Oct 2018