Hamdy Abdel Rahman

Hamdy Abdel Rahman

Profesor političkih nauka na Kairskom univerzitetu i Univerzitetu Zayed.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Afrič­ki po­ho­di su lakši zbog krhk­ih državnih vla­da i poroznih grani­ca, a i jef­tini­ji nego u Iraku i Lev­an­tu.

opinion by Hamdy Abdel Rahman
Published On 25 Dec 2014

Posta­lo je očigled­no da niger­i­js­ka vlada­juća eli­ta ne može za­šti­ti ni svo­je pri­vatne in­terese, a kamoli omogući­ti mir i sig­urnost svo­jim građan­i­ma.

opinion by Hamdy Abdel Rahman
Published On 07 Jul 2014