Catherine  Rottenberg

Catherine Rottenberg

Catherine Rottenberg je vanredna profesorica američkih studija na Univerzitetu u Nottinghamu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Neusp­jeh bri­tanske vlade da odgov­ori brzo i efikas­no na pan­demi­ju može i tre­ba biti sma­tran zlim.

opinion by Catherine Rottenberg and Nira Yuval Davis
Published On 12 May 2020