Adis Tanović

Adis Tanović

Adis Tanović rođen je u Sarajevu 1979. godine. Zaposlen je na Međunarodnom aerodromu “Sarajevo”. U slobodno vrijeme putuje svijetom, fotografira, piše... reportaže i tekstove o prirodnom i kulturnom naslijeđu. Autor je brojnih knjiga i fotomonografija.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Tešanj je poz­nat po kvaliteti min­er­al­nih voda koje su do­bile na­jveća sv­jet­s­ka priz­nan­ja za kvalitet.

Published On 29 Sep 2019

Ovaj stari grad obilu­je bo­ga­tim kul­turn­im nasli­jeđem, koji je još 1980. go­dine up­isan kao ‘grad muzej’ pod za­šti­tu UN­ESCO-a.

Published On 06 Jul 2019
Nakšibendijska tekija, Stolac

Pečuh je jedan od na­js­tar­i­jih grado­va u Mađarskoj, mjesto gdje su se stol­jeći­ma sus­re­tale ra­zličite kul­ture i civ­i­lizaci­je.

Published On 06 Apr 2019