Nizozemska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Do suko­ba in­ter­ventne poli­ci­je i demon­strana­ta doš­lo je u Haagu, gdje se poli­ci­ja služi­la vo­den­im topovi­ma za rast­jerivan­je mnošt­va; man­jih suko­ba bilo je i u drugim gradovi­ma.

Published On 21 Nov 2021

Pre­mi­jer Mark Rutte je rekao da vla­da traži načine da nakon trosed­mičnog djelomičnog zat­varan­ja ograniči prist­up javnos­ti ljudi­ma koji ne budu vakcin­isani ili nisu pre­bol­jeli ko­rona virus.

Published On 13 Nov 2021

Pis­mo nam­jere se odnosi na moguće preuz­i­man­je dvi­je fre­gate klase M i šest brodo­va dem­inera (MCMV) koji bi u grčku prešli iz Kral­jevske ni­zozemske mornarice.

Published On 31 Oct 2021