Nizozemska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ed­win Wa­gensveld, vođa holand­skog pokre­ta Pa­tri­ot­s­ki Evro­pl­jani pro­tiv is­lamizaci­je Za­pa­da (PEGI­DA), je na Twit­teru podi­je­lio sni­mak kako ci­jepa Kur'an is­pred zgrade skupš­tine u Haagu.

Published On 24 Jan 2023

Kod nas u kvar­tu se čuo va­tromet do kas­no u noć, a ra­dost širom Am­s­ter­dama je odjeki­vala zbog pob­je­da nad Špani­jom i Por­tu­ga­lom. I to su slav­ili isti oni Marokan­ci koji između sebe gov­ore holand­s­ki.

blog by Mirza Softić
Published On 20 Dec 2022