Grčka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Snab­d­je­van­je saudi­jskom naftom dio je pro­gra­ma us­postavl­jan­ja neza­v­is­nos­ti Grčke od ruskih en­er­gena­ta i očeku­je se da će biti dovršeno nared­nih sed­mi­ca.

Published On 16 Mar 2022

Pov­jereni­ca Evropske uni­je (EU) za un­utrašn­je poslove Ylva Jo­hans­son sma­tra kako je potreb­no ispi­tati smrt 19 nepri­javl­jenih mi­grana­ta, koji su um­r­li od sm­rza­van­ja na tursko-grčkoj grani­ci.

Published On 04 Feb 2022

Ovi mlažn­jaci oz­načava­ju prekret­nicu u grčkim odbram­ben­im ka­pacite­ti­ma, navode eksper­ti iz sfere odbrane, jer oni ima­ju napred­ni­ju tehnologi­ju od do sada viđenog u Ege­jskom pri­obalju.

Published On 20 Jan 2022