Bosna i Hercegovina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od­lu­ka je dio na­po­ra Evropske uni­je na dal­jem jačan­ju sig­urnosnog an­gaž­mana s part­ner­i­ma na Za­pad­nom Balka­nu i nadovezu­je se na rani­ju po­dršku Brisela bh. vo­js­ci.

Published On 01 Dec 2022