Zatvori

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pro­jekt ‘Slo­bo­da stvaran­ja’ provo­di se u zatvorima u Ri­je­ci, Bjelo­varu i Za­gre­bu, us­li­je­dio je nakon više us­p­ješno re­al­iziranih sličnih pro­jeka­ta u Pože­gi, Gli­ni i Zatvorskoj bol­ni­ci u glavnom gradu.

Published On 22 Feb 2022

Sud u Is­tan­bu­lu je pono­vo od­lučio da vodeći turs­ki fi­lantrop os­tane u zatvoru, up­rkos stal­nim pozivi­ma Evrop­skog suda za ljud­s­ka pra­va da bude pušten na slo­bo­du.

Published On 08 Oct 2021

Bivši gruz­i­js­ki pred­sjed­nik, koji je u petak uhapšen u toj zemlji, počeo je štra­jk glađu i za­tražio da se sas­tane sa ukra­jin­skim konzu­lom.

Published On 02 Oct 2021