WikiLeaks

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Or­ga­ni­zaci­ja Wik­iLeaks ob­jav­i­la je da od­lu­ka o izručen­ju nije kraj pravne bitke i na­jav­i­la je žal­bu na od­luku koja je ‘crni dan za medi­jske slo­bode’.

Published On 17 Jun 2022

Da li je više od de­set mil­iona tajnih i službenih doku­me­na­ta do­voljno za pob­je­du u ‘ratu za istinu i prav­du’ širom plan­ete, ili će i Wik­iLeaks, kao i mno­gi slični pro­jek­ti, pasti u zab­o­rav?

Published On 19 Dec 2021

Su­os­ni­vač Wik­iLeak­sa Ju­lian As­sange pretr­pio je mož­dani udar uzroko­van stre­som zbog pravne borbe pro­tiv izručen­ja u SAD iz bri­tan­skog zatvo­ra Bel­marsh, kaza­la je nje­go­va zaručni­ca Stel­la Moris.

Published On 12 Dec 2021

Ya­hoo Newsa je rani­je ob­javio da su amer­ičke sig­urnosne službe raz­ma­trale mogućnost ot­mice ili ubist­va os­ni­vača Wik­ileak­sa dok je živ­io u ek­vadorskoj am­basa­di u Lon­donu.

Published On 26 Oct 2021