WikiLeaks

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Su­os­ni­vač Wik­iLeak­sa Ju­lian As­sange pretr­pio je mož­dani udar uzroko­van stre­som zbog pravne borbe pro­tiv izručen­ja u SAD iz bri­tan­skog zatvo­ra Bel­marsh, kaza­la je nje­go­va zaručni­ca Stel­la Moris.

Published On 12 Dec 2021

Ya­hoo Newsa je rani­je ob­javio da su amer­ičke sig­urnosne službe raz­ma­trale mogućnost ot­mice ili ubist­va os­ni­vača Wik­ileak­sa dok je živ­io u ek­vadorskoj am­basa­di u Lon­donu.

Published On 26 Oct 2021

Bri­tan­s­ki sud odba­cio je za­ht­jev SAD-a za izručen­je As­sangea uz ob­jašn­jen­je da bi to bila repre­siv­na mjera s obzirom na nje­go­vo men­tal­no stan­je.

Published On 04 Jan 2021