Srpski svet

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Jed­no od po­laz­iš­ta ‘Strate­gi­je’ je briga o srp­skom nar­o­du van grani­ca ‘mat­ice’ te da je za­šti­ta srp­skog nar­o­da gdje god on živi uslov op­stan­ka Sr­bi­je.

opinion by Tomislav Marković
Published On 19 Sep 2021