Spor Srbije i Kosova

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Da li se radi o još jed­noj do­bro izreži­ra­noj pred­stavi sa do­bro poz­na­tim učes­nici­ma, ili o re­al­noj opas­nost, pot­puno je sve­jed­no. Usi­jane glave su pono­vo došle do izraža­ja, piše au­tor.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 09 Aug 2022

Jed­nos­tavn­im i hu­man­im či­nom – da­van­jem krvi – um­jet­nik Kemil Bek­teši od­lučio je ispi­tati i prov­jer­i­ti da li je nje­go­va kosovs­ka krv do­voljno do­bra za Sr­bi­ju i da li bi je pot­pisali kao svo­ju.

Published On 06 Aug 2022

Glasno­gov­ornik EK-a je rekao da ne može pred­vid­jeti ishod sas­tan­ka sr­bi­jan­skog pred­sjed­ni­ka Alek­san­dra Vučića i pre­mi­jera Koso­va Al­bi­na Kur­ti­ja, ali da njih dolazak u Brisel pred­stavl­ja važan ko­rak.

Published On 06 Aug 2022