Smrtna kazna

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na suđen­ju koje je za­vršeno 2012., Davod Cox je priz­nao kriv­icu po svih osam tača­ka op­tužnice, a 2018. je ot­pus­tio svo­je ad­vokate te odba­cio žal­bu na nje­gov slučaj, gov­oreći da je “za­služio sm­rt­nu kaz

Published On 18 Nov 2021