Seksualno zlostavljanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kćer­ka poko­jnog bri­tan­skog medi­jskog mogu­la Rober­ta Maxwella, os­uđe­na je zbog po­ma­gan­ja poko­jnom os­ramoćenom fi­nan­si­jeru Jef­freyu Ep­steinu da sek­su­al­no zlostavl­ja djevo­jke.

Published On 29 Jun 2022

Judy Huth je sv­je­doči­la da je poz­nati glumac poz­vao nju i pri­jatel­ja u vilu kada je ona imala 16, a on 37 go­d­i­na i pri­morao je na sek­su­al­ni čin.

Published On 22 Jun 2022