Ruska vojska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘S obzirom na sim­boličku težinu slo­va ‘Z’ od počet­ka rata u Ukra­ji­ni i na za­ht­jev ukra­jin­skih red­itel­ja ri­ješio sam da promi­jen­im naslov svog fil­ma’, obra­zložio je Michel Haz­anavi­cius svo­ju od­luku.

Published On 26 Apr 2022