Revizija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kako se član­i­ca EU nosi­la ne samo s pan­demi­jom već i potre­som, kao je­d­i­na zeml­ja koja se u trenu ve­like nepoz­nan­ice i stra­ha koje je glob­al­no donijela sv­jet­s­ka zdravstvnea kriza, morala para­lel­no nosi­ti s dvi­je ve­like krize? Kako se nji­hovim posljedica­ma nosi danas, i na koji se način Hrvats­ka suoča­va s onim što pan­demi­ja donosi u […]

Published On 27 Jul 2020

U novoj Re­viz­iji gov­o­rimo o odno­su na­cionalne većine u Hrvatskoj pre­ma Drugi­ma.

Published On 29 Jun 2020

Šta kada se to do­gađa u zemlji opterećenoj ko­rona viru­som, koju je uz to pogo­dio i zemljotres?

Published On 30 Mar 2020

Je li hrvatsko društ­vo pok­leknu­lo kada je ri­ječ o brizi sa svo­je stare, nemoćne sug­rađane?

Published On 24 Feb 2020

Ko­liko vri­jeme novo­godišn­jih prazni­ka nudi nadu u bol­je su­tra? O svo­jim bor­ba­ma i nadi da će one, ipak, donijeti bol­je vi­jesti, u go­di­ni koja nam dolazi, gov­ore pro­tag­o­nisti Re­viz­ije 2019. Hrabra ma­j­ka u bor­bi za bolesnu dje­cu u Hrvatskoj, koja tre­ba­ju skupi li­jek, rad­ni­ci brodogradil­iš­ta Ul­janik na iz­dahu, djed djevo­jčice koja je mo­tivisala građane ci­jele […]

Published On 30 Dec 2019

Za­š­to hrvats­ki građani ner­i­jetko ima­ju os­jećaj da je hrvatsko pravo­suđe izvor nepravde, koja pravi ra­z­liku među ljudi­ma?

Published On 25 Nov 2019