Revizija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Šta kada se to do­gađa u zemlji opterećenoj ko­rona viru­som, koju je uz to pogo­dio i zemljotres?

Published On 30 Mar 2020

Je li hrvatsko društ­vo pok­leknu­lo kada je ri­ječ o brizi sa svo­je stare, nemoćne sug­rađane?

Published On 24 Feb 2020

Ko­liko vri­jeme novo­godišn­jih prazni­ka nudi nadu u bol­je su­tra? O svo­jim bor­ba­ma i nadi da će one, ipak, donijeti bol­je vi­jesti, u go­di­ni koja nam dolazi, gov­ore pro­tag­o­nisti Re­viz­ije 2019. Hrabra ma­j­ka u bor­bi za bolesnu dje­cu u Hrvatskoj, koja tre­ba­ju skupi li­jek, rad­ni­ci brodogradil­iš­ta Ul­janik na iz­dahu, djed djevo­jčice koja je mo­tivisala građane ci­jele […]

Published On 30 Dec 2019

Za­š­to hrvats­ki građani ner­i­jetko ima­ju os­jećaj da je hrvatsko pravo­suđe izvor nepravde, koja pravi ra­z­liku među ljudi­ma?

Published On 25 Nov 2019

Šta, za­pra­vo, Hrvatskoj donose pred­sto­jeći iz­bori za Evrop­s­ki par­la­ment? Šta o nji­ma mis­le građani, u kam­pan­ji koja je među nev­idljivi­ji­ma? Doima se da Evropa kao poli­tič­ka tema hrvatsku poli­tičku eli­tu in­tere­su­je samo načel­no, pa je i odnos bi­rača i nji­hov in­teres, čini se, isti. Šta o tome mis­le anal­i­tičari, nov­inari, javne os­obe u Hrvatskoj, pogleda­jte […]

Published On 27 May 2019