Predstava

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U nared­nih neko­liko dana na Sus­re­ti­ma po­zoriš­ta / kaza­l­iš­ta bit će izve­dene pred­stave iz Bosne i Herce­govine, te sus­jed­st­va, dok će za­vršne večeri biti up­ril­ičen kon­cert Rade­ta Šerbedži­je.

Published On 19 Nov 2021

U beograd­skom Atel­jeu 212 pre­mi­jer­no je prikazana pred­sta­va na en­gleskom jeziku ‘Balkan Bor­del­lo’, koju je napisao kosovs­ki dram­s­ki pisac Je­ton Nezi­raj, a reži­rala nje­go­va supru­ga Bler­ta Nezi­raj.

Published On 12 Nov 2021

Na otvoren­ju fes­ti­vala u dvostrukom iz­dan­ju, jer prošle go­dine zbog pan­demi­je nije održan, gov­o­rila je Svet­lana Bo­jković poručivši da je ljudi­ma u doba novog nor­malnog os­ta­la samo higi­je­na uma i duha.

Published On 16 Sep 2021