Ivica Osim

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Raz­gov­o­rao sam s čel­nim ljudi­ma Gra­da i go­to­vo je izv­jes­no da će jed­na od uli­ca do­biti ime po leg­en­darnom igraču i treneru, iz­javio je se­lek­tor fud­balske reprezentaci­je Sr­bi­je.

Published On 14 May 2022

Otišao je ‘Strauss sa Gr­bav­ice’, jedan od na­jvećih u his­tori­ji fud­balske igre sa ovih pros­to­ra, ali i poš­to­van i ci­jen­jen gdje god je igrao ili sje­dio na vreloj tren­er­skoj klupi.

blog by Momir Jelovac
Published On 02 May 2022

Mož­da nas Os­i­mov od­lazak pod­sjeća na sve vri­jed­nos­ti koje su nam otete, na ljude koji su izgu­bili sve, čiji su živ­oti okrut­no bagatelisani, na nove oti­mače koji su pored nas.

opinion by Bojan Tončić
Published On 02 May 2022

Leg­en­darni bosan­sko­herce­go­v­ač­ki tren­er Ivi­ca Osim pre­min­uo je u ned­jelju u aus­tri­jskom Grazu.

Published On 01 May 2022