Festival MESS

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Teatars­ki um­jet­ni­ci iz Mađarske, Nje­mačke i Ital­i­je dolaze ove je­seni u Sara­je­vo s vrhun­skim au­torskim pred­stava­ma i fes­ti­val­skoj pub­li­ci poz­na­tim izvođači­ma.

Published On 15 Sep 2022

‘Žan­rovs­ki među­sob­no ra­zličite, u komično ili trag­ično in­toni­ra­noj rad­nji, pred­stave se razraču­nava­ju sa gorućim društveno-poli­tičkim i lično-porodičn­im pi­tan­ji­ma’, rekla je teatrologin­ja Ana Tasić.

Published On 14 Jul 2022