Ekshumacija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U Cen­tru za iden­ti­fikaci­ju Še­jko­vača kod San­skog Mos­ta, do sada je iden­ti­fiko­vano go­to­vo 3.000 posm­rt­nih os­tata­ka. Uglavnom je ri­ječ o o bošn­jačkim žrt­va­ma sa po­druč­ja Bosanske Kra­jine. Go­d­i­na­ma se za­posleni tog Cen­tra suočava­ju sa lošim uslovi­ma za rad i ču­van­je posm­rt­nih os­tata­ka, a porodice, s trau­ma­ma pri­likom svake iden­ti­fikaci­je.     

Published On 09 Jul 2017