Ekonomija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Među zeml­ja­ma člani­ca­ma 27-članog blo­ka, na­jviše godišn­je stope in­flacije su prošlog mjese­ca reg­istrovane u Es­toni­ji i Lit­vani­ji, a na­jniže u Fran­cuskoj i na Malti.

Published On 18 May 2022