Državna imovina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U Hrvatskoj je počeo još jedan krug pri­ja­va za sub­ven­cioni­rane kred­ite koji provo­di držav­na Agen­ci­ja za promet i posre­dovan­je nekret­ni­na­ma, a u neko­liko dana pristigli su mno­gi za­hjt­je­vi.

Published On 10 Apr 2022

Skupšti­na Kan­tona Sara­je­vo raz­ma­tra pri­jed­log ko­jim se di­jelovi Javnog pre­duzeća GRAS proglašava­ju opš­tim do­brom, odnos­no izuz­i­ma­ju iz pri­va­ti­zaci­je.

Published On 17 Jun 2021