Državna imovina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Skupšti­na Kan­tona Sara­je­vo raz­ma­tra pri­jed­log ko­jim se di­jelovi Javnog pre­duzeća GRAS proglašava­ju opš­tim do­brom, odnos­no izuz­i­ma­ju iz pri­va­ti­zaci­je.

Published On 17 Jun 2021

Us­va­jan­je za­kona iza­z­va­lo je reak­ci­je u Bosni i Herce­govi­ni jer se proc­jen­ju­je da se na po­dručju Hrvatske nalazi imov­ina bh. kom­pani­ja i građana vri­jed­na na­j­man­je de­set mil­i­jar­di eura.

Published On 25 May 2018