Dokumentarci

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Cilj je po­držati širen­je doku­men­tarnih fil­mo­va u svi­je­tu, uključu­jući među­nar­o­dne ko­pro­duk­ci­je, i up­oz­nati ključne dono­sioce od­lu­ka s uzbudljivim i važn­im pro­jek­ti­ma.

Published On 01 Apr 2022