Fullscreen


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Dže­mu kroz ve­like živ­otne utrke vodi sjećan­je na bra­ta s ko­jim je neka­da učestvo­vao u škol­skim utrka­ma, a koji je izgu­bio živ­ot u min­u­lom ratu.

Published On 01 Jan 2022

Film­s­ka priča o kar­i­jeri Vahi­da Halil­hodžića, jednog od na­jpop­u­larni­jih fud­balera i tren­era s pros­to­ra nekadašn­je Ju­goslav­i­je, koji je vo­dio bro­jne tim­o­ve.

Published On 19 Dec 2021

Film koji prati put nas­tan­ka košarkaške reprezentaci­je Bosne i Herce­govine – mis­i­ju koju je vo­dio Mirza Delibašić, leg­en­da ju­goslavenske košarke.

Published On 13 Feb 2021