Cyber kriminal

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kako su se mnoge ljudske ak­tivnos­ti pre­selile u dig­i­tal­ni svi­jet, tako su se počele obr­tati sto­tine mil­i­jar­di dolara u on­line tr­govi­ni i us­luga­ma – gdje je no­vac tu je i or­ga­ni­zo­vani krim­i­nal.

Published On 02 Dec 2021

Iako je do sada ‘Razi­grani med­v­jed’ (Fan­cy Bear) bio na­jpoz­nati­ja hak­er­s­ka gru­pa iz Rusi­je, is­postavi­lo se da oni ima­ju i daleko opas­ni­je ‘kolege’.

Published On 18 Nov 2021