Fadila Nura Haver

Fadila Nura Haver

Fadila Nura Haver je spisateljica i kolumnistica. Piše prozu i poeziju. Dobitnica je nekoliko značajnih književnih nagrada. Njene poznatije knjige su:... Kad umrem da se smijem, Vidikovac na Odri, Kijamet via Vranduk. Živi u Sarajevu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Geleri su izran­javali de­se­tak put­ni­ka u au­to­busu. Jedi­no je Almir za­u­vi­jek zas­pao. Na ovom je svi­je­tu živ­io 23 go­dine.

blog by Fadila Nura Haver
Published On 02 May 2017

Re­fi­ja ne očeku­je niči­ju proc­jenu, po­hvalu, pokudu… Na­gradu. Ona ra­dost ne mjeri tuđom vagom.

blog by Fadila Nura Haver
Published On 07 Mar 2017

Nepre­gled­na je lista re­spek­ta­bil­nih kan­di­da­ta koji su ne­se­bičn­im za­la­gan­jem znača­jno ‘un­apri­jedili’ pravo­sud­ni sis­tem post­de­j­tonske BiH.

blog by Fadila Nura Haver
Published On 30 Jan 2017
Zatvor

Sada i naši star­ci i dje­ca ima­ju PAM-ove i PAT-ove za cy­ber ra­tove!

blog by Fadila Nura Haver
Published On 15 Jan 2017

Doček sretne Nove go­dine mo­gao je početi. Ra­dos­ni­ji nego što je ikad pomis­lio da može biti. Či­tao je na­glas, po­lako, ri­ječ po ri­ječ.

blog by Fadila Nura Haver
Published On 31 Dec 2016

A sad, da ja vas neš­to pitam: Možete li mi u pet prosto­proširenih rečeni­ca ob­jas­ni­ti šta gu­bim što ne­mam prokle­tu pika kar­ticu.

blog by Fadila Nura Haver
Published On 27 Dec 2016