Slovenija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Očeku­je se da će poli­ci­ja danas iza­ći s prvim rezul­ta­ti­ma is­trage o nes­reći, no u fir­mi oc­jen­ju­ju da je do nje doš­lo ljud­skom greškom.

Published On 13 May 2022

Ako pred­sjed­nik Sloveni­je odobri postavl­jan­je 15 am­basado­ra koja je pokrenu­la od­lazeća vla­da, Pokret Svo­bo­da će pokrenu­ti pos­tup­ke nji­hove sm­jene.

Published On 10 May 2022