Slovenija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Samit će biti pri­li­ka da se sagle­da ak­tuel­na situaci­ja u regi­ji Za­padnog Balka­na i uputi poziv člani­ca­ma i in­sti­tu­ci­ja­ma Evropske uni­je da ubrza­ju pro­ces proširen­ja.

Published On 01 Sep 2022