Nikaragva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ura­gan Eta pogo­dio je Nikaragvu i po­harao siro­mašni re­gion te zeml­je uz karip­sku obalu. Me­te­o­rolozi proc­jen­ju­ju da je Eta jedan od na­js­nažni­jih ura­gana koji je pogo­dio ovo po­druč­je pro­tek­lih go­d­i­na. Hil­jade stanovni­ka je evakuisano. Očeku­je se da će olu­ja, praće­na snažn­im vjetro­vi­ma i obil­nim kiša­ma, dan­i­ma harati Cen­tral­nom Amerikom.

Published On 04 Nov 2020

Zeml­je dil­jem svi­je­ta provode oštre mjere u bor­bi pro­tiv ko­rona virusa, no pred­sjed­nik Nikaragve sunar­o­d­n­jake uvjer­a­va da ne tre­ba­ju brinu­ti. Pot­i­cao je građane da od­laze na kon­certe, sportske do­gađa­je i dru­ga oku­pl­jan­ja. Škole i tvrtke su nas­tavile s radom. No, ljekari i med­i­cin­sko os­oblje up­o­zo­rava­ju – situaci­ja je van kon­t­role.

Published On 08 Jun 2020

Obil­ježa­va se 38. godišn­ji­ca počet­ka kam­pan­je za opis­men­ja­van­je Nikaragve. De­se­tine hil­ja­da mladih otišle su u ru­ral­na po­druč­ja kako bi zeml­jake naučili da či­ta­ju i pišu. Bez obzi­ra na do­bre rezul­tate, taj po­duh­vat nije u pot­punos­ti is­punio očeki­van­ja. A za­š­to, u priči Johna Hol­mana iz Man­agve.

Published On 23 Aug 2018

Neka­da us­p­ješ­na tur­is­tič­ka in­dus­tri­ja u Nikaragvi sada je na kol­jen­i­ma. Ne­davni ne­miri u toj cen­tral­noamer­ičkoj državi još su više udaljili tur­iste. U pro­tek­lih neko­liko mjese­ci ubi­jeno je sto­tine demon­strana­ta pro­tiv pred­sjed­ni­ka Daniela Or­tege. U takvim okol­nos­ti­ma hotelijeri nas­to­je održati poslove.

Published On 20 Aug 2018