Where

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mno­ga su po­druč­ja u bivšoj Ju­goslav­i­ji napre­dovala, pr­ven­stveno ekonom­s­ki pa onda i u drugim vi­dovi­ma, za­h­valju­jući gas­tar­ba­j­ter­i­ma.

blog by Meho Bahtić
Published On 09 Sep 2022

Us­tavni pa­tri­o­ti­zam je do­bro rješen­je za pre­vazi­lažen­ja pod­jela u regi­ji, sma­tra is­traži­vači­ca na Evrop­skom in­sti­tu­tu pri Lon­don­skoj školi ekonomi­je i poli­tičk­ih nau­ka.

Published On 01 Sep 2022

Kako zadržati stanovništ­vo u regi­ji? Zbog čega se isel­java­ju i vi­sokoo­bra­zo­vani i si­tuirani? U čemu se sve ogleda­ju gu­bi­ci od­laskom rad­no sposob­nih građana?

Published On 29 Aug 2022