Where

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­pad ruskog pred­sjed­ni­ka Vladimi­ra Puti­na na Ukra­jinu dolazi u trenutku kada je za­pad­ni Balkan dosegao raz­inu napetosti i neizv­jes­nos­ti, neviđenu de­setl­jeći­ma.

Published On 18 May 2022

Fašisti se pred­stavl­ja­ju an­tifašis­ti­ma; pod an­tifašiz­mom se pro­movi­ra­ju ret­ro­gradne ide­je; an­tifašizam se kao nad­na­cional­na, in­ter­na­cional­na bor­ba pro­tiv zla uskraću­je jed­noj i prip­isu­je dru­goj grupi.

Published On 10 May 2022