Teška kategorija u boksu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zbir­ka koju čini 24 crteža i sli­ka, neki u karikat­u­ral­nom stilu, potvrđu­ju da je Ali bio zaoku­pljen vjer­skim i pi­tan­ji­ma društvene pravde, ali neki radovi prikazu­ju i samog au­to­ra u ringu.

Published On 04 Oct 2021

Bor­ba, koja se tre­bala održati u Kali­forni­ji 12. sep­tem­bra, odgođe­na je za 28. no­vem­bar.

Published On 12 Aug 2020

Lju­bitel­je bok­sa u sub­o­tu očeku­je ve­li­ka bor­ba za naslov sv­jet­skog pro­fe­sion­alnog prva­ka u teškoj kat­e­gori­ji, re­vanš Ruiza i Joshue.

Published On 07 Dec 2019