Teška kategorija u boksu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bor­ba, koja se tre­bala održati u Kali­forni­ji 12. sep­tem­bra, odgođe­na je za 28. no­vem­bar.

Published On 12 Aug 2020

Lju­bitel­je bok­sa u sub­o­tu očeku­je ve­li­ka bor­ba za naslov sv­jet­skog pro­fe­sion­alnog prva­ka u teškoj kat­e­gori­ji, re­vanš Ruiza i Joshue.

Published On 07 Dec 2019

Bro­jne poz­nate ličnos­ti su Twit­terom česti­tale bri­tan­skom bok­seru pob­je­du nad Vladimirom Kličkom, ko­jem oda­ju priz­nan­je za srčanu bor­bu.

Published On 30 Apr 2017

Tri­naest go­d­i­na mlađi An­tho­ny Joshua borit će se za zlat­nu medalju pro­tiv Vladimi­ra Klič­ka.

blog by Anton Josipović
Published On 29 Apr 2017