Masovno ubistvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poli­ci­ja nije ob­jas­ni­la da li se masovni ubi­ca ubra­ja među 23 ubi­jenih, a navela je da je na­jm­lađa žrt­va imala tek 17 go­d­i­na.

Published On 22 Apr 2020

Trump je pos­je­tio bol­nicu Mi­a­mi Valles, gdje su zbrinute žrtve puc­n­jave u ko­joj je ubi­jeno de­vet­ero lju­di i na­padač.

Published On 07 Aug 2019

Moramo os­u­di­ti ra­sizam i bi­jelu nad­moć, a te zloslutne ide­ologi­je mora­ju biti po­ražene – mržn­ji nema mjes­ta u SAD-u, rekao je Trump.

Published On 05 Aug 2019

Na­padač u gradu Planu otvo­rio je va­tru i ubio sed­mero lju­di, a poli­ci­ja ga usm­r­ti­la pri­likom in­ter­ven­ci­je.

Published On 11 Sep 2017

Oba­ma je, u povo­du ubist­va Afroamerikanaca u Charlestonu, rekao da “SAD nije pre­vaz­išao svo­ju his­tori­ju ra­siz­ma”.

Published On 22 Jun 2015