Josip Broz Tito

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pri­jed­log Is­točne al­ter­na­tive da Pe­ter Hand­ke do­bi­je ulicu u Sre­breni­ci ne samo da je ru­gan­je žrt­va­ma, tri­jum­fal­izam i glo­ri­fikaci­ja geno­cidne ide­ologi­je, već je sumanut na još neko­liko nivoa.

opinion by Tomislav Marković
Published On 31 May 2021

Danas u is­toj kući živi pen­zion­er Ibro sa svo­jom supru­gom Seni­jom; Doselili su nakon što je nji­hov porodični dom nastradao u kl­iz­iš­tu 2014.

blog by Osman Zukić
Published On 11 Oct 2020

Četrde­se­ta je godišn­ji­ca sm­r­ti na­j­dugov­ječni­jeg ju­goslaven­skog pred­sjed­ni­ka, koji je i dal­je je pred­met is­traži­van­ja his­toričara. Tito­vo posljed­nje poči­val­ište, Kuću cvi­jeća u Beogradu, i danas su obišli nje­govi poš­to­vatelji.

Published On 04 May 2020

Sjećan­je na Josi­pa Broza Tita, 40 go­d­i­na nakon nje­gove sm­r­ti, slo­je­vi­to je i duboko am­biva­lent­no, kažu his­toričari.

Published On 04 May 2020

Zabran­jeno je is­ti­can­je ju­goslovenske za­s­tave i uni­forme JNA, dok se svi os­tali ko­mu­nis­tič­ki sim­boli, uključu­jući i hrvatsku trobo­jnicu s petokrakom, slo­bod­no mogu is­ti­cati.

Published On 25 May 2019