Josip Broz Tito

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Teš­ka stradan­ja u dva sv­jet­s­ka rata, ras­tući strah od moguće in­vaz­i­je SSSR-a, do­prini­jeli su donošen­ju od­luke da Ju­goslav­i­ja tre­ba razvi­ti sop­stvene ka­pacitete za proizvod­nju atom­ske bombe.

Published On 20 Jan 2022

Pri­jed­log Is­točne al­ter­na­tive da Pe­ter Hand­ke do­bi­je ulicu u Sre­breni­ci ne samo da je ru­gan­je žrt­va­ma, tri­jum­fal­izam i glo­ri­fikaci­ja geno­cidne ide­ologi­je, već je sumanut na još neko­liko nivoa.

opinion by Tomislav Marković
Published On 31 May 2021

Danas u is­toj kući živi pen­zion­er Ibro sa svo­jom supru­gom Seni­jom; Doselili su nakon što je nji­hov porodični dom nastradao u kl­iz­iš­tu 2014.

blog by Osman Zukić
Published On 11 Oct 2020