Al Jazeera Kodex

O emisiji

Istraživačka emisija AJB o skrivenim korupcijama, malverzacijama, zloupotrebama i pojedinaca i sistema.


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Au­tor­i­ca Je­le­na Glušac is­traži­la je po­datke o sm­rt­nos­ti ljekara od COVID-a 19 u Sr­bi­ji kao i zvanične po­datke o sm­rt­nos­ti građana, za koje mno­gi tvrde da nisu u skladu sa stvarn­im po­daci­ma.

Published On 07 Apr 2021

Mirko Gra­o­rac je os­uđen za ratne zločine, iako i dan-danas tvr­di da je žrt­va mon­ti­ra­nog poli­tičkog proce­sa. Nakon 25 go­d­i­na, novi sv­je­do­ci iz lo­go­ra Man­jača su sprem­ni sv­je­doči­ti u nje­govu ko­rist.

Published On 17 Feb 2021

Tema prve epi­zode nove emisi­je Al Jazeera Kodex višedeceni­jske su op­tužbe za ped­ofil­i­ju, silo­van­je, sek­su­al­no zlostavl­jan­je i ot­mice pro­tiv po­je­d­i­naca un­utar Srpske pravoslavne crkve.

Published On 23 Dec 2020