Izumiranje stanovništva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pan­demi­ja COVID-a 19 je znača­jno povećala sm­rt­nost pop­u­lacije na Za­pad­nom Balka­nu, ali to je samo vrh ledenog bri­je­ga koji vlas­ti­ma daje al­i­bi.

Published On 29 Jul 2021