Finska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Re­cep Tayyip Er­do­gan se fokusir­ao na štokholm­s­ki stav pre­ma kurd­skim gru­pa­ma u egzilu, ali stvarni za­ht­jev Ankare je uki­dan­je amer­ičke po­drške Kur­di­ma u Sir­i­ji.

Published On 26 Jan 2023

Fin­s­ka i Šved­s­ka za­tražile su pridružen­je NATO-u nakon počet­ka ruske in­vaz­i­je na Ukra­jinu, ali je Turs­ka odbi­la po­držati taj za­ht­jev sve dok se ne is­pune njeni uslovi.

Published On 08 Dec 2022

Član­i­ca NATO-a oteža­va nas­to­jan­je Švedske i Finske da se pridruže Al­i­jan­si, op­tužu­jući ih da ig­nori­ra­ju pri­jet­nje Turskoj od kurd­skih oružanih for­ma­ci­ja i drugih gru­pa.

Published On 07 Dec 2022

Pogranič­na straža plani­ra sagra­di­ti između 130 i 260 kilo­metara ogra­da, što će pokri­ti 10 do 20 pos­to granice, fokusir­a­jući se u pr­vom redu na granične pri­je­laze i okol­na po­druč­ja.

Published On 17 Nov 2022