Europska unija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Evrop­s­ka poli­tič­ka za­jed­ni­ca ima za cilj da pod­stiče poli­tič­ki di­ja­log i sarad­nju u rješa­van­ju pi­tan­ja od za­jed­ničkog in­tere­sa, kao jačan­je sig­urnost, sta­bil­nos­ti i pros­perite­ta evrop­skog kon­ti­nen­ta.

Published On 12 Jan 2023

Ruske novine Vzglyad ob­jav­ile su izv­ješ­taj u ko­jem up­o­zo­rava­ju da Evropa ponovno ide u pravcu ‘samoubist­va’, jer us­tra­ja­va na nas­tavku suko­ba s Rusi­jom.

Published On 06 Jan 2023