Antifašizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pro­tek­lih sed­mi­ca do­godi­lo se više znakovi­tih, ne samo sim­boličk­ih do­gađa­ja, koji sig­nal­izira­ju da hrvatsko društ­vo mož­da po­lako spoz­na­je istin­sku ra­z­liku us­taša i par­ti­zana.

opinion by Boris Pavelić
Published On 24 Jun 2022

Fašisti se pred­stavl­ja­ju an­tifašis­ti­ma; pod an­tifašiz­mom se pro­movi­ra­ju ret­ro­gradne ide­je; an­tifašizam se kao nad­na­cional­na, in­ter­na­cional­na bor­ba pro­tiv zla uskraću­je jed­noj i prip­isu­je dru­goj grupi.

Published On 10 May 2022