Ivan Trajković

Ivan Trajković

Ivan Trajković je dugogodišnji novinar i kolumnista, specijaliziran za IT tehnologije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Utak­mi­ca Niger­i­je pro­tiv Bosne i Herce­govine u Brazilu 2014. vjerovat­no bi dru­gači­je iz­gledala da se tada ko­ris­tio VAR sis­tem.

Published On 30 Nov 2022

Bro­jne fi­nan­si­jske afere, krađe po­data­ka ko­ris­ni­ka i proizvo­di koji nika­da nisu ugledali sv­jet­lost dana pokazu­ju da je Sili­ci­jum­s­ka dolina jed­no od na­jm­račni­jih lica kap­i­tal­iz­ma.

Published On 24 Nov 2022

Para­no­ja o pos­to­jan­ju ‘za­pad­nih špi­ju­na’ u Sov­jet­skom savezu bila je to­li­ka da su stvoreni bro­jni gradovi oz­načeni samo bro­je­vi­ma, sa stanovnici­ma bez iden­tite­ta i uli­ca­ma bez nazi­va.

Published On 17 Nov 2022

Amer­ič­ka baza Thule na Gren­lan­du je od ključne važnos­ti kada je u pi­tan­ju rano otkri­van­je ruskih lan­sir­an­ja bal­is­tičk­ih rake­ta.

Published On 15 Nov 2022

Dese­ci hil­ja­da ro­b­o­ta, te sto­tine hil­ja­da in­dus­tri­jskih maši­na i raču­nara za­hti­je­va na­pa­jan­je elek­tričnom en­ergi­jom go­to­vo 24 sata dnevno, što već danas nije moguće.

Published On 11 Nov 2022

Iako se čini da je nezain­tereso­vanost ko­ris­ni­ka širom svi­je­ta glavni uzrok lošeg stan­ja u ovim kom­pani­ja­ma, stvarnost je mno­go dru­gači­ja.

Published On 10 Nov 2022

‘Mračni USB’ kablovi su na prvi pogled iden­tični fab­ričkom USB kablu; tek nakon de­taljne anal­ize prim­jeću­je se da je konek­tor na jed­nom kra­ju kabla neko­liko milimetara duži i de­blji.

Published On 07 Nov 2022

Bor­ci za slo­bo­du gov­o­ra već kri­tiku­ju prve Muskove poteze nakon preuz­i­man­ja Twit­tera, navodeći da će to neg­a­tivno uti­cati na or­ga­ni­zaci­je i po­jed­ince ko­ji­ma je ta mreža je­di­ni kon­takt sa javnošću.

Published On 01 Nov 2022