Ivan Trajković

Ivan Trajković

Ivan Trajković je dugogodišnji novinar i kolumnista, specijaliziran za IT tehnologije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ap­ple je još ‘80-ih go­d­i­na imao poslovnu filo­zofi­ju ‘zatvorenog kru­ga’, a Steve Jobs je tvr­dio da ‘ko­ris­nik može imati kvalitet­no iskust­vo samo ako kom­pani­ja kon­troliše i hard­ver i soft­ver’.

Published On 03 Jan 2022

Obećana ve­li­ka in­ter­net­s­ka i ko­mu­nikaci­js­ka rev­olu­ci­ja nikako da postane re­al­nost, barem ne u mjeri u ko­joj je na­javlji­vana, ali ni u mjeri u ko­joj bi proizvođači pamet­nih tele­fona to žel­jeli.

Published On 23 Dec 2021

Da li je više od de­set mil­iona tajnih i službenih doku­me­na­ta do­voljno za pob­je­du u ‘ratu za istinu i prav­du’ širom plan­ete, ili će i Wik­iLeaks, kao i mno­gi slični pro­jek­ti, pasti u zab­o­rav?

Published On 19 Dec 2021