Ivan Trajković

Ivan Trajković

Ivan Trajković je dugogodišnji novinar i kolumnista, specijaliziran za IT tehnologije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Budući da mod­er­na sred­st­va sa ve­likom sig­urnošću mogu de­tek­to­vati sve lan­sirne rampe za bal­is­tičke pro­jek­tile, pod­mor­nice os­ta­ju prva op­ci­ja za lan­sir­an­je nuk­learnog udara, čak i na dru­gi kon­ti­nent.

Published On 31 Mar 2023

Naučni­ci proc­jen­ju­ju da bi čov­jeku bilo potreb­no na­j­man­je 200 go­d­i­na da proči­ta i anal­izira količinu po­data­ka koje GPT AI mod­eli obrade svakog dana.

Published On 24 Mar 2023

Iako su 123 države širom svi­je­ta rat­i­fi­ci­rale Rim­s­ki statut i priz­na­ju nadležnost Među­nar­o­dnog kriv­ičnog suda, os­ta­je čin­jeni­ca da na­jveće sile to nisu učinile.

Published On 22 Mar 2023