Ivan Trajković

Ivan Trajković

Ivan Trajković je dugogodišnji novinar i kolumnista, specijaliziran za IT tehnologije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sa ve­likim bro­jem ko­ris­ni­ka na svakoj od društvenih mreža, jas­no je da se nji­hov uti­caj na ‘stvarni svi­jet’ može mjer­i­ti i sa glob­al­nim medi­ji­ma, a u mnogim sluča­je­vi­ma ih i pre­vazi­laze.

Published On 26 Jun 2022

Iako se is­traži­vači i stručn­jaci slažu da trenut­ni raču­nari još uvi­jek ne mogu simuli­rati rad ljud­skog moz­ga i psi­hološku ličnost os­obe, to će se u veo­ma bliskoj budućnos­ti promi­jen­i­ti.

Published On 24 Jun 2022

Agre­si­ja Rusi­je na Ukra­jinu je us­po­ri­la rast mnogih tehnološk­ih kom­pani­ja, kao i samog glob­alnog in­for­ma­cionog tržiš­ta.

Published On 21 Jun 2022

Ki­nes­ka vo­js­ka od samog počet­ka sum­n­ja da amer­ič­ki sis­tem ‘Star­link’ ima samo civil­nu upotre­bu i tvr­di da ovi sateliti lako mogu do­biti i drugu ulogu.

Published On 17 Jun 2022

Veći­na onih koji pišu ‘hval­osp­jeve’ Putinu i ruskoj vo­js­ci na društven­im mreža­ma, is­tovre­meno se oštro pro­tive uvođen­ju vo­jnog roka u Sr­bi­ji.

Published On 14 Jun 2022