Adis Hasaković

Adis Hasaković

Stručnjak za političku komunikaciju. Autor je vlasnik Media Content Managementa (MCM), agencije za strateško komuniciranje i PR, edukaciju i kreiranje... medijskih sadržaja (www.mcm.ba). Dugogodišnji je novinar i medijski menadžer. Također, napisao je knjigu "PRavo na uspjeh – 63 praktična primjera i upute kako do Vašeg PR cilja" o tome kako se kreiraju, provjeravaju, provode, i kontroliraju PR strategije. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Že­lim vjerovati da je kon­cert Stin­ga nagov­ješ­taj bol­jeg, a i on nam je na kra­ju kon­cer­ta svakako rekao: ‘Vidi­mo se opet’.

blog by Adis Hasaković
Published On 03 Oct 2022

Svako prekra­jan­je grani­ca je uvi­jek na neči­ji šte­tu…Sva­ka šte­ta dovo­di do nepravde… Sva­ka neprav­da rezul­ti­ra sukobom.

blog by Adis Hasaković
Published On 02 Sep 2018

Vri­jeme je da BiH hit­no usvo­ji strate­gi­ju za podizan­je razine konkurent­nos­ti do­maćih proizvođača.

opinion by Adis Hasaković
Published On 07 Aug 2017

Neka­da je poli­tič­ka ko­rek­t­nost imala smis­la dok su država­ma vladali oz­biljni lju­di, lid­eri koji su imali isti­na poli­tič­ki ko­rek­tan, ali stav, principe, moral i odgov­ornost.

blog by Adis Hasaković
Published On 30 Jul 2017

Ili, brate, da pod­vuče­mo crtu – tre­ba li nam drža­va ili ne? Hoće­mo li je bran­i­ti ili neće­mo?

opinion by Adis Hasaković
Published On 12 Jul 2017