Šri Lanka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na Šri Lan­ki, mus­li­mani – članovi porod­i­ca bro­jnih žr­ta­va ko­rona virusa – odbi­ja­ju traži­ti ti­jela svo­jih na­jmil­i­jih. Protes­tu­ju pro­tiv Vla­dine poli­tike prisilnog kremi­ran­ja, što se pro­tivi nji­hovim vjer­skim uvjeren­ji­ma.  

Published On 06 Dec 2020

Vladu Šri Lanke kri­tizirali su naučni­ci jer je podi­jelila oruž­je poljoprivred­nici­ma kako bi za­šti­tili sebe i us­jeve od slono­va. Širen­jem stanovništ­va sman­ju­je se stanište, što dovo­di do suko­ba lju­di i živ­ot­in­ja. Prošle je go­dine u na­padu slono­va nastradala 121 os­o­ba i 405 živ­ot­in­ja.

Published On 18 Feb 2020

Ve­like mjere os­ig­u­ran­ja na bi­ral­iš­ti­ma na ko­ji­ma 16 mil­iona građana može glasati za jednog od reko­rd­nih 35 kan­di­da­ta.

Published On 16 Nov 2019

Prošla je deceni­ja od za­vršet­ka 25-godišn­jeg građan­skog rata na Šri Lan­ci. Za­vrš­na bit­ka Tamil­skih tigro­va i vla­dinih sna­ga vodi­la se na uskom obal­nom di­jelu, a između va­tre bilo je 300.000 civi­la. Obje strane op­tužu­ju za ratne zločine i kršen­je pra­va. A porodice žr­ta­va kažu još čeka­ju prav­du. 

Published On 18 May 2019